fejlec
A TeSz belső szabályzata

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
Természetvédelmi Szolgálata (TeSz)

 

 1. A Fejér-megyei TeSz belső szabályzata

      A Fejér-megyei TeSz a Magyar Természetbarátok Szövetsége Fejér-megyei Szervezetének, azaz a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségnek a kebelében működő, a természet védelmével összefüggő szolgálatokat teljesítő csoport.
A Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) önálló egységet képező, de szervezetileg nem önálló jogi személyként működő csoport(osulás) (csapat). Külön hangsúlyt kell adni a nevében is megjelenített szolgálat megnevezésnek, ami arra kíván utalni, hogy az ebben a csapatban tevékenykedő tagok miközben, mint túrázó természetbarátok járják a természetet, az alábbiakban részletezett szolgálattevésekkel (szolgálatok teljesítésével) járulnak hozzá annak minél teljesebb, sokoldalú védelméhez.

  1. A természetvédelmi szolgálat(tevés) célja

      Azáltal, hogy az ember (több mint 6 milliárdan vagyunk!) gyakorlatilag teljesen belakja a Földet, az eredeti természetes környezet egyre nagyobb mértékben fogy, és globális szintű fennmaradása is veszélybe került, aminek következtében a földi élővilágot képező fajok (köztük az emberé) életfeltételei romlanak, rombolódnak. A környezet- és természetvédelem feladata ennek a folyamatnak útját állni. Ennek részét képezi, ehhez kíván hozzájárulni a természetvédelmi szolgálat is tevékenységével. Konkrétabban megfogalmazva céljait:
      -- A hivatásos természet- és környezetvédelmi szerve(zete)k, hatóságok munkájának segítése, kiegészítése.
      -- A természet- és környezetvédelem feladatainak terjesztése, megismertetése a civil szférával, a tudatos természet-védelmi szemlélet kialakításában segítés, nevelés.
      -- A természeti környezetet veszélyeztető források, jelenségek, történések észlelése, jelzése, a károk megelőzésére lépések tétele az illetékes szervek, hatóságok felé.
      -- A természeti értékek óvása, a megóvás módozatainak bemutatása, terjesztése, elsősorban természeti környezetben (terepen).
      -- A természetben járók, túrázók számára felvilágosítás adása a túrák környezetében található természeti értékek védelme céljából.
      -- A Természetbarát Szövetség, mint anyaszervezet szakmai munkájának segítése, tagjaik tovább-képzésében részvétel.

  1. A cél érdekében ellátandó feladatok

      Az előző pontban megfogalmazott célok megvalósítása az alábbi feladatok elvégzésével, teendők ellátásával történik:
      -- Együttműködés kialakítása és fenntartása illetékes hatóságokkal, a megye hivatásos természet- és környezetvédő szervezeteivel.
      -- Előadások, terepgyakorlatok tartása (pl. tanösvények bemutatása) környezet- és természet-védelmi témákban.
      -- Túrázások, bejárások, szolgálatteljesítések során a természeti környezetre veszélyt jelentő helyzetek figyelése, felismerése.
      -- Részvétel, sőt lehetőség szerint aktív kezdeményezés természet- és környezetvédő akciókban, túrákban, táborokban, találkozókban.
      -- A nyilvánosság (sajtó, rádió, tévé, kiadványok, stb.) felé aktív részvétel a TeSz és a természetbarát tevékenység ismertté tétele érdekében.

 

  1. Belső szabályzat (a feladatvégzés rendje)

      A Természetvédelmi Szolgálat a Természetbarát Szövetségen belül önállóan, saját belső szabályzat, működési rend szerint tevékenykedik, és felel tevékenységéért. A Szövetség, mint anyaszervezet felé évente beszámol működéséről. Amennyiben anyagi juttatást is kap működéséhez, tételesen elszámol az anyaszervezet felé annak felhasználásáról.
A Fejér-megyei Természetvédelmi Szolgálat belső felépítése: a Szolgálatot a megyei TeSz-vezető irányítja, aki társadalmi munkában látja el feladatát. Választása a tagok sorából történik. A taggyűlés választja meg egyszerű többséggel, megbízása négy évre szól, ami többször megújítható. A TeSz-vezető, ha szükségét látja, kisegítőt (titkárt) bíz meg az adminisztratív munkák elvégzésére, aki lehetőleg szintén TeSz tag, de legalább a megyei Természetbarát Szövetség valamelyik szervezetének (szakosztályának) tagja, és aki úgyszintén társadalmi munkában végzi a tevékenységet.
A TeSz-vezető tevékenységét négytagú testület (Intéző Bizottság) segíti és ellenőrzi. Az Intéző Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer összeül a feladatok áttekintésére.
A TeSz legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. Évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal taggyűlést kell tartani. Ez lehet a tavasszal megrendezésre kerülő megyei TeSz találkozó is, ahol az előző év értékelése történik. A taggyűlés lehetőség szerint olyan egynapos ankét, amelyen belül természetvédelmi továbbképző előadások is elhangzanak.
A Természetvédelmi Szolgálat tagja nem hatósági közeg, ily módon (helyszíni) intézkedési jogok nem illetik meg.
A szolgálatot teljesítő tag megfigyel, felvilágosít, valamint jelentést tesz. Sürgős esetben a jelentést telefonon (ha lehet, mobil telefonon), egyébként az erre a célra rendszeresített forma-nyomtatványon ("Jelentés szolgálat teljesítéséről") teszi meg. A telefonon tett jelentést is utólag írásban rögzíteni kell az előbbi szolgálattevő lapon. A szolgálati jelentéseket a megyei TeSz-vezető, (titkára), vagy az Intéző Bizottság kijelölt tagja gyűjti és értékeli. Az intézkedést igénylő jelentés másolatát, vagy annak levélben megfogalmazott változatát az illetékes szervnek a TeSz-vezető, (titkára) megküldi.
A Természetvédelmi Szolgálat tagjai szolgálatok teljesítésével végzik tevékenységüket. Szolgálatnak számít:
      -- az alapeset, amikor (lehetőleg legalább) 3 tagú csapat, amelynek a vezetője TeSz-tag, a többi lehet szintén TeSz-tag, de "sima" túrázó, vagy természetbarát is, akik adott területen bejárást tartanak (előre) elhatározott szolgálattétel céljából,
      -- szervezett kiránduló- vagy túraút, amelyen résztvevő TeSz-tagok a túrázás mellett természet-védelmi megfigyelő szolgálatot is végeznek,
      -- előre nem tervezett (TeSz-tag által egyénileg kezdeményezett, lehetőleg csoportos) szolgálattevő-, vagy túraút, amelynek során jelentéssel dokumentált megfigyelések történtek,
      -- természetbarátok, túrázók által adott (szervezett) túra (le)vezetésére felkérés,
      -- oktató, nevelő túra (pl. tanösvényen vezetés), jelvényszerző túra vezetése, vagy előadás tartása terepgyakorlattal,
      -- ismeretterjesztő előadás tartása felkért előadóként (MTSZ, Műv.házak, iskolák, stb. részéről)

 1. A TeSz tagság

      A Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) tagjai a Természetbarát Szövetség tagjai sorából kerülnek ki. A Fejér-megyei Természetvédelmi Szolgálat tagjai a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség tagjai közül kerülnek kiválasztásra.

2.1.  A tagság keletkezése (belépés)
A Természetbarát Szövetségnek az a tagja, aki TeSz-tag szeretne lenni, jelzi szándékát szakosztály vezetője felé, így annak és egy szakosztályi tagnak az ajánlásával kerül személye a TeSz vezető elé, aki ezt a TeSz taggyűlése elé viszi. A taggyűlés egyszerű többséggel dönt a tagfelvételről.

  1. A tagság megszűnése (kilépés)

A tagság azonnal megszűnik, ha a tag bejelenti, hogy tovább nem kívánja folytatni a szolgálattevő tevékenységet, ill. egyéb objektív okból (pl. tartós betegség bejelentése).
A tagság megszűnik, ha a tag két egymást követő évben nem teljesít legalább két-két előírt szolgálatot.
A tagság megszűnik, ha a tag méltatlanná válik természetbeni viselkedésével e cím viselésére. Erről a soros taggyűlés dönt, ahol az illető tag számára védekezési lehetőség adott.

  1. A tagság igazolása

      A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség a TeSz tagjai részére arcképes igazolványt bocsát rendelkezésre, amellyel a tag szolgálattevései során igazolni tudja kilétét, és fellépésének jogosultságát.
A kiadott igazolvány visszavonásig érvényes, amelyet a megyei Szövetség elnökének aláírása és pecsét hitelesít.

  1. A tagok jogai, kötelezettségei

      Azzal, hogy valaki a TeSz tagok sorába lép, vállalja a vele járó kötelezettségeket. A Természetbarát Szövetség tagja azzal a tudattal lesz TeSz tag, hogy szervezett formában is szükségét érzi a természet védelmében részt venni. Mindenekelőtt a TeSz-tag a fent megfogalmazott célokat elfogadja, a célok elérése érdekében megfogalmazott feladatok elvégzésével, azokban való részvétellel szolgálatokat teljesít. Mindeközben példát mutat a természetbarát viselkedésmód gyakorlati megvalósítására.
A példamutató magatartás, valamint mások felvilágosítása, tanítása, ismeretterjesztő szinten történő informálása megfelelő szintű ismeretanyagot tételez fel. Ezért TeSz tagnak elsősorban ezen a téren már ismeretekkel rendelkező személyeket célszerű javasolni és felvenni, vagy olyanokat, akikben érződik az affinitás (vonzalom) ezen ismeretek megszerzése iránt, és vállalják is, hogy továbbképzéseken TeSz tagként részt vesznek (türelmi idő legfeljebb 2 év), majd a megszerzett ismeretekkel felvértezve aktívan végeznek természetvédelmi szolgálatot.
A TeSz-tag szolgálattevései során ismeretei birtokában lép fel, amikor is felvilágosít, nevel, útbaigazít. Lehetőségei mértékein belül köteles: Óvni a természetben a tisztaságot, csendet. Megelőzni a természeti értékekben a kártételt. Megvédeni a létesítmények (jelzések, eligazító táblák, pihenők, kilátók, hidak, utak, vadetetők, esőbeállók, stb.) épségét, a fák, védett növények, állatok életterét és életüket. Megelőzni az erdő-, bozót- és rét tüzeket, ill. tűz esetén intézkedni.
A TeSz tag a feladatok kötelező végrehajtása mellett meghatározott jogokkal is rendelkezik.
Jogai: viselheti a Szolgálat megkülönböztető jelzéseit (karszalag, zubbony, jelvény); az igazolvány bemutatásával a hatósági közegeknél eljárást kezdeményezhet; sürgős esetben (pl. tűz) intézkedéseket indítványozhat.

3.   Kapcsolatok
A Természetvédelmi Szolgálat tagjai túráik, szolgálataik során olyan területeket járnak be, amelyek természeti értékeinek megőrzése fontos. Ezek lehetnek erdők, ligetek, rétek, lápok, vizek, stb., de képződmények (barlangok, kövek, stb.), sőt épített környezet, vagy azt körülvevő művelt területek. Ezek között lehetnek védettek (nemzeti park, természetvédelmi terület), lehetnek állami, de magán tulajdonúak is. Ahhoz, hogy mindezen változatosságok mellett érdemi tevékenységet fejthessen ki a TeSz, megfelelő kapcsolatokat kell kiépíteni, majd azokat fenntartani, ápolni. Ilyen kapcsolatokat célszerű kiépíteni erdőgazdaságokkal, védett területek felügyelő hatóságaival, önkormányzatokkal, stb. Ezen kapcsolatokat vagy együttműködési megállapodásokkal, vagy együttműködési szerződésekkel kell legalizálni, hivatalossá tenni, ami a TeSz tevékenység elismertetését is jelenti. Minthogy a Fejér-megyei TeSz nem önálló jogi személy, az írásos megállapodásokat a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségen, mint anyaszervezeten keresztül kell megkötni.

www.fejer-tura.hu
www.webszerk.hu